Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Fair.nl

Clusiuslaan 2

1906XM Limmen

info@fair.nl

0642947363

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:

[aanduiding product]*

 

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

 

Naam consument(en)

 

Adres consument(en)

 

Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Print pagina